ВИкладачі
Web-designer

  • Новости
  • О кафедре
  • Абитуриенту
  • Студенту
  • Аспирантура
  • Преподаватели
  • Публикации
  • Методическая     работа
  • Научные     разработки
  • Конференции
  • Файловый     архив
  • Фотогаллерея
  • Контакты
  • Реклама
  • Форум

 

 

 

 

 

 

 
 

к.т.н., доцент Лазарєв Ю.Ф.

Лазарєв Юрій Федорович.

кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1963 році за спеціальністю "Гіроскопічні прилади та пристрої". На кафедрі працює з 1966 року. Загальна кількість праць 120, в тому числі:

 • наукових публікацій - 82
 • методичних публікацій - 38
 • патентів і авторських свідоцтв - 2

Викладає навчальні дисципліни: Математичне моделювання на ЕОМ;
                                                                   Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації.

Напрямки наукової діяльності: Нелінійна механіка приладів і систем орієнтації та навігації.

Контактна інформація:  тел. (044) 454-92-36,
                                                      тел/факс  (044) 406-85-02,
                                                      E-mail: laz@pson.ntu-kpi.kiev.ua.

 

 

 

Основні наукові праці:

 1. Моделювання кодокерованої пневмосистеми акустичного вушного імпедансметра / Лисенко О.М., Мироненко П.С., Лазарєв Ю. Ф. // Электроника и связь. – 2002. –  № 16, – C. 49-52

  Проведена розробка та дослідження програмної моделі кодокерованої пневмосистеми аналізатора середнього вуха.

 2. Рух несиметричного гіроскопа / Лазарєв Ю. Ф.  // Наукові вісті НТУУ "КПІ". –  2003. –  № 4 (30). – C. 114-121. FULL TEXT .pdf (328 kB)

  Розглянуто рух триступеневого врівноваженого гіроскопа з внутрішнім кардановим підвісом і довільною матрицею моментів інерції, вісь власного обертання якого не збігається з головною віссю інерції. Складені узагальнені диференціальні рівняння такого гіроскопа в оригінальній матричної формі та здійснено їх чисельне інтегрування для випадку вільного гіроскопа і для випадку дії моментів сил опору. Виявлено двочастотний характер власних коливань, а також виникнення вимушених коливань гіроскопа внаслідок його динамічного дисбалансу. Проведено теоретичний аналіз вільного руху за складеними матричним рівнянням. Отримано формули для оцінки частот вільних коливань і амплітуд власних і вимушених.

 3. Застосування кватерніонів у механіці твердого тіла / Лазарєв Ю. Ф.  // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2004. –  № 5 (37). – С. 79-87. FULL TEXT .pdf (298 kB)

  Зроблено спробу побудувати основи механіки матеріальної точки з урахуванням релятивістського підходу використанням апарату кватерніонів. Показано, що основні результати спеціальної теорії відносності можна отримати і без використання гіпотези про залежність просторово-часових характеристик системи відліку від швидкості її початку. Сформульовано основний закон динаміки матеріальної точки з зазначеної точки зору.

 4. Дослідження кодокерованої пневмосистеми аналізатора середнього вуха АУП  /  Лазарєв Ю. Ф., Лисенко О. М.  // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2005. –   № 2(40). – С. 110-114

  Представлені результати розробки Simulink-моделі, проведення моделювання динамічних процесів і експериментальних досліджень кодокерованої пневмосистеми на основі мікрокомпресора з електромеханічним перетворювачем електродинамічного типу, який застосовується у створеному аналізаторі середнього вуха АУП.

 5. Зауваження щодо релятивістської  кінематики складного руху точки / Лазарєв Ю. Ф. // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2005. –  № 3(41). – С. 118-126. FULL TEXT .pdf (323 kB)

  Визначено умови, яким має задовольняти закон складання швидкостей задля забезпечення принципу відносності. Запропоновано варіант релятивістських законів складання швидкостей і переміщень, що задовольняє принципу відносності.

 6. Зіставлення алгоритмів чисельного інтегрування кінематичних рівнянь орієнтації твердого тіла у кватерніонах за методом Пікара / Лазарєв Ю. Ф., Бобровицька Я. Г.  // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2006. –  № 6(50). – С. 113-118. FULL TEXT .pdf (668 kB)

  Уточнено алгоритм методу четвертого порядку числен-ного інтегрування диференціальних рівнянь руху твердого тіла в кватерніонів, заснований на застосуванні методу Пікара. За допомогою комп'ютерного моделювання показано, що отриманий алгоритм має саме четвертий порядок, на відміну від тих, що представлені у відомій літературі. Розроблена методика побудови алгоритмів є надійною і дозволяє будувати алгоритми і більш високих порядків. Отримані результати можуть бути використані для вирішення завдань інерціальній орієнтації, зокрема, космічних літальних апаратів.

 7. Соударение рамок карданового подвеса / Лазарев Ю. Ф. // Вісник НТУУ "КПІ". Серія приладобудування, вип. 39. – Київ, 2010. – С.  24–32. FULL TEXT .pdf (573 kB)

  Рассмотрен теоретически и промоделирован процесс соударения рамок карданового подвеса гироскопа при вращении основания с постоянной угловой скоростью. Выведены формулы, позволяющие оценивать величину силы, действующей на упоры. Показана их удовлетворительная сходимость с результатами моделирования. Даны рекомендации по уменьшению силы соударения и ее влияния на прочность упоров.

Основні методичні праці:

 1. Лазарев Ю. Ф. MatLAB 5.x. – Киев:"Ирина", BHV, 2000. – 384 с. Зміст .pdf (100 kB)

  Описаны приемы работы с системой Matlab. Проведено ознакомление с интерфейсом системы, основными ее командами и функциями, правилами выполнения вычислений как в режиме калькулятора, так и в программном режиме. Книга содержит много полезных примеров и рисунков, иллюстрирующих применение процедур. Большое внимание уделено программированию в Matlab и вопросам вхаимодействия системы с другими приложениями. Рассмотрена работа с важными для инженеров пакетами Matlab – Signal Toolbox, Control и Simulink. Для студентов высших технических учебных заведений, научных работников и инженеров.

 2. Лазарєв Ю. Ф. Кінематика. Додатки [Електронний ресурс] : навчально-довідковий матеріал / НТУУ «КПІ». – Київ : НТУУ «КПІ», 2003. Зміст .pdf (41 kB). FULL TEXT .pdf (725 kB).
   
 3. Лазарев Ю. Ф. Начала программирования в среде MatLAB / Учебное пособие для студентов высших учебных заведений – 424 с.

  Изложены основные особенности проведения вычислений в среде MatLAB как в режиме калькулятора, так и в программном режиме. Ознакомление с системой рассчитано на начинающего. Приведены сведения об основных командах, операторах, функциях и процедурах MatLAB. Изложение ведется таким образом, чтобы пользователь мог сразу применить полученные знания для проведения вычислений. Пособие содержит много примеров, которые поясняют и иллюстрируют работу по использованию процедур. Рассмотрена работа с некоторыми наиболее важными для инженеров пакетами прикладных программ MatLAB. (Signal Toolbox, Control и SimuLink). Для студентов высших технических учебных заведений. Может быть полезно научным работникам и инженерам для начального ознакомления с системой MatLAB и приобретения навыков работы с ней.

 4. Лазарев Ю. Ф. Моделирование  процессов и систем в  MatLAB / Учебный курс. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. – 512 с. Зміст .pdf (100 kB).
   
 5. Лазарєв Ю. Ф. Моделювання на ЕОМ. Навчальний посібник. - К.: "Корнійчук", 2007. – 290 с. Зміст .pdf (100 kB)

  Викладено основні особливості проведення і організації обчислень на ЕОМ, основних чисельних методів і алгоритмів, що застосовуються при розв'язуванні інженерних задач на ЕОМ, особливості їхньої програмної реалізації. Значну увагу приділено засобам цифрової обробки даних і чисельному інтегруванню диференціальних рівнянь. При викладенні широко застосовуються засоби комп‘ютерної системи MatLAB інженерних обчислень на ЕОМ. Викладено основи застосування пакету Simulink візуального програмування і моделювання процесів. Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним початківцям для ознайомлення з чисельними методами і засобами їх використання на ЕОМ і набуття навичок роботи з ними.

 

 

   
 
 
Кафедра приборов и сиcтем ориентации и навигации