Web-designer

  • Новини
  • Абітуриєнту
  • Підготовка    спеціалістів
  • Аспірантура
  • Наукові    розробки
  • Випускники
  • Викладачі
  • Архів
  • Контакти

 
 
[ Перелік дисциплін ] [ Історія кафедри ] [ Навчально-методичні розробки ]
НТУУ "КПИ"

Ласкаво просимо на сайт кафедри ПСОН !

КАФЕДРА ЗАСНОВАНА у 1960 роцi Постановою Уряду УРСР.

Початкова назва (до 1982 року) - "Кафедра гiроскопiчних приладiв та пристроїв".
З 1961 року кафедра здiйснює щорiчнi випуски iнженерiв-електромеханикiв за спецiальнiстю "Гiроскопiчнi прилади та пристрої", а з 1993 року - iнженерiв-електромеханикiв за спецiальністю "Прилади i системи орiєнтацiї та навiгацiї".
      Протягом часу роботи, колективом кафедри ПСОН пiдготовлено:

 • понад 2000 спецiалiстiв з вищою освiтою;
 • 34 кандидати технiчних наук;
 • 6 докторів технiчних наук.
 • Сайт приладобудівного факультету:  http://pbf.kpi.ua.             Сайт НТУУ "КПІ":  www.kpi.ua
     
  ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРИ
  1962 - 71 та 1973 - 88 р. 1971 - 73 р. 1988-2003 р. 2003-2006 р. з 2006 р.
  Д.т.н., проф. Одинцов А.О.
  Д.т.н., проф. Самотокiн Б.Б.
  Д.т.н.,проф.Бублик Г.Ф.
  К.т.н.,доц.Бондарь П.М.
  Д.т.н.,доц.Бурау Н.І.
  Одинцов Анатолій Олексійович Самотокiн Борис Борисович Бублик Григорiй Федорович Бондар Павло Михайлович Бурау Надія Іванівна
  доктор технiчних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, Заслужений професор НТУУ "КПІ" доктор технiчних наук, професор, академік Міжнародної Академії навігації та керування рухом доктор технiчних наук, професор, академік Міжнародної Академії навігації та керування рухом кандидат технiчних наук, доцент, Заслужений викладач НТУУ"КПІ" доктор технiчних наук, професор
  НАУКОВА РОБОТА
  Науковi напрямки кафедри
  1. Дослiдження та розробка алгоритмiв i програмного забезпечення для обробки iнформацiї, автоматизованого проектування складних технiчних систем, що керуються за неповною та неточною iнформацiєю про їх стан.
  2. Створення сучасної елементної бази (твердотiльнi хвильовi гiроскопи, п'єзодвигуни, магнiточутливi елементи, тощо) систем орiєнтацiї, стабiлiзацiї i iнерцiальних навiгацiйних систем та розробка алгоритмiв i програмного забезпечення їх корекцiї.
  3. Розробка апаратури та алгоритмiв керування i обробки iнформацiї комп'ютеризованих комплексiв технiчної та медичної дiагностики.
  Науковi публiкацiї

    Загальна кiлькiсть наукових праць, виданих спiвробiтниками кафедри, - понад 600, в тому числi монографiй - 16, патентiв України - 9, авторських свiдоцтв понад 120.

  Створенi на кафедрi датчики магнiтного курсу широко використовуються в авiацiї; системи активної вiброiзоляцiї добре себе зарекомендували в розробках наземних систем початкової виставки; п'єзодвигуни - в розробках систем керування орiєнтацiєю штучних супутникiв Землi; розроблений i створений на кафедрi комплекс аудиометричної апаратури рекомендований для використання в медичних закладах України.

  Пiдготовка наукових кадрiв

     Пiдготовка фахiвцiв вищої квалiфiкацiї проводиться через докторантуру та аспiрантуру. За час iснування кафедри пiдготовлено 6 доктор³â та 34 кандидати технiчних наук.

  Конкурси і виставки

     Кафедра демонструвала свої науковi досягнення на мiжнародних та галузевих виставках в м. Гельсінки, ВДНГ СРСР (1968, 1970 р.р.), ВНТТМ (1972 р.), Берліні (1973 р.), "Охорона здоров'я - 94...97", "Медикон", "8 з'їзд отолярингологiв України" (1995 рiк), розширених колегiях МОЗУ (1995-1996 р.р.), "Iнтершпиталь-98" (м.Гановер, Нiмеччина), а також приймала участь у внутривузiвських конкурсах науково-дослiдних робiт.

  Студентські наукові роботи, виконані під керівництвом викладачів кафедри здобули 8 дипломів, 3 медалі та 2 грамоти на Всесоюзних та Республіканських конкурсах.

  Участь у конференцiях

   Спiвробiтники кафедри приймали участь в наукових конференцiях країн СНД, США, Англiї, Нiмеччини з автоматики. На протязi 25 рокiв науковцi та викладачi приймали участь в конференцiях пам'ятi М.М. Острякова.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
  Кафедра готує:
  • бакалаврів, спеціалістів, магістрів по спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології",
  • спеціалізація "Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування"
  Навчальні лабораторії кафедри
  Кафедра має чотири навчальні лабораторії:
  • комп'ютерних технологій (навчальний клас ПК);
  • проектування елементів та вузлів приладів і систем;
  • гіроскопічних та навігаційних систем;
  • систем автоматичного керування рухомими об'єктами.
  Методична робота

    Викладачі кафедри підготували понад 200 найменувань навчально-методичних посібників загальним обсягом понад 500 д.а., в тому числі 8 навчальних посібників та підручників з грифом Міністерства освіти.

  ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

  Практичні навички за фахом студенти отримують на провідних підприємствах та установах України, таких як Київський державний завод автоматики, завод "Арсенал", АНТК ім.О.Антонова, науково-дослідні інститути галузей промисловості та НАНУ.

  Розподіл після закінчення навчання проходить на вищевказані підприємства та установи та численні бізнесові структури. Попит на спеціалістів перевищує план їх підготовки.

  Міжнародні зв'язки

  Кафедра підтримує міжнародні зв'язки з Державним науковим центром Російської Федерації ЦНДІ "Электроприбор", Раменським приладобудівним конструкторським бюро (Росія), Технічним Університетом м. Дрездена (Німеччина), європейськими представництвами фирм "Altera" та "Texas Instrument" (США).

     
   
   
  Кафедра приборов и сиcтем ориентации и навигации Українська Русский English