Учебно-методические разработки кафедры

                         Нові розробки

 • Лазарєв Ю.Ф., Бондар П.М., Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації. Підручник.
 •      Розглянуто питання організації прикладного (інженерного) теоретичного дослідження на прикладі чутливих елементів систем орієнтації, методи теоретичного дослідження нелінійних систем і приклади їх застосування. Головну увагу зосереджено на застосуванні наближених методів, широко застосовуваних в інженерній практиці. Викладено основи прикладної теорії гіроскопів і теорії чутливих елементів систем орієнтації, що супроводжується розрахунками і прикладами. Значну увагу приділено побудові програмних моделей за допомогою комп’ютерної системи Matlab і демонструванню можливостей моделювання поводження розглядуваних пристроїв та приладів. Ці самі моделі покладено в основу практичних робіт, які виконуються на комп’ютерній техніці. Необхідні тексти програм наведено у додатку.
         Призначено для студентів технічних і природничих інженерних спеціальностей університетів. Може стати корисним інженерам і аспірантам.

 
 • Мелешко В.В., Нестеренко О.И., Бесплатформенные инерциальные навигационные системы.
 •      Изложены основы теории бесплатформенных инерциальных систем. Приведены основные сведения для пояснения принципа работы, показаны разновидности уравнений ориентации, различные формы записи скоростей и ускорений в подвижных системах координат. Представлены примеры возможных алгоритмов работы. Рассматривается начальная выставка. Значительное внимание уделено калибровке параметров чувствительных элементов как в производстве, так и в полете. Приведены алгоритмы коррекции от спутниковой навигационной системы и астровизиров. Приведены примеры моделирования.
         Для студентов приборостроительных специальностей высших учебных заведений. Может быть полезно инженерам этих специальностей.

 
 • Бондар П.М., Степанковський Ю.В., Фізичні основи орієнтації і навігації. Ч.ІІ. Елементи теорії гіроскопічних явищ. Ч.ІІІ. Коливання й хвилі. Навчальний посібник
 •      Наведені основні елементи теорії гіроскопчних явищ та розглянуті методи побудови приладів на основі двоступеневих і триступеневих гіросокпів для визначення кутів орієнтації рухомих об'єктів та основних кінематичних параметрів руху. Розглянуті особливості роботи вібраційних та хвильових гіроскопів в режимі вимірювачів кутів та кутових швидкостей.
         Значну увагу приділено основам застосування електромагнітних коливань радіо- та світлового діапазону для побудови систем орієнтації і навігації.
         Призначено для студентів приладобудівних спеціальностей вищіх технічних навчальних закладів.

 
 • Аврутов В.В., Бондар П.М., Мелешко В.В., Мікроакселерометри та їх випробування. Навчальний посібник
 •      Викладені класифікація, конструкція та принцип роботи мікромеханічних осьових та маятникових акселерометрів, наведені основні технічні характеристики та особливості конструкції та монтажу акселерометрів фірм Analog Devices, Motorola, STMicroelectronics та VTI Technologies. Розглянуті методи експериментального дослідження акселерометрів. Головну увагу приділено методам випробувань та калібрування одновісних та двовісних акселерометрів.
         Призначено для студентів приладобудівних спеціальностей вищіх технічних навчальних закладів.

 

[В формате Excel]

ТЕОРІЯ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ, НАВІГАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ РУХОМ
1 П.М. Бондар,
Н.І. Бурау
Методичні вказівки для вивчення курсу "Фізичні основи засобів орієнтації та навігації", розділ "Пружні коливання та хвилі". - К.: НТУУ "КПІ", 1998. - 31с.
2 Г.Ф. Бублик Фізичні поцеси в приладах і системах / навчальний посібник. - К.: "Либідь", 1997. - 198с.
3 Т.Н. Бартновская,
Г.Ф. Бублик
Методические указания к изучению курса "Статистическая динамика гироскопических устройств", раздел "Методы теории вероятностей в задачах прикладной теории гироскопов". - К.: КПИ, 1984. - 50с.
4 П.М. Бондарь,
Г.Ф. Бублик,
Ю.В. Степанковский
Методические указания к практическим занятиям по курсу "Статистическая динамика гироскопических устройств", раздел "Анализ случайных процессов". - К.: КПИ, 1981. - 60с.
5 П.М. Бондарь,
Г.Ф. Бублик,
Ю.В. Степанковский
Методические указания к практическим занятиям по курсу "Статистическая динамика гироскопических устройств", раздел 2 "Преобразование случайных процессов гироскопическими устройствами". - К.: КПИ, 1981. - 40с.
6 Г.Ф. Бублик Методические указания к изучению курса "Статистическая динамика гироскопических устройств". - К.: КПИ, 1984. - 40с.
7 П.М. Бондарь,
Г.Ф. Бублик,
Ю.В. Степанковский
Методические указания к практическим занятиям по курсу "Статистическая динамика гироскопических устройств", раздел "Оптимальное преобразование случайных процессов гироскопическими устройствами". - К.: КПИ, 1983. - 50с.
8 Г.Ф. Бублик Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Статистическая динамика гироскопических устройств", раздел "Фильтры Калмана-Бьюси". - К.: КПИ, 1980. - 66с.
9 В.В. Цисарж,
В.С. Барабаш
Фильтр Калмана в системах управления космическими аппаратами. - К., 1994. - 70с. - (Препр./НАНУ, ин-т математики; 94.15)
10 П.М. Бондар,
Н.І. Бурау
Методичні вказівки до контрольних завдань з курсу "Теорія автоматичного керування". - К.: НТУУ "КПІ", 1997. - 36с.
11 Ю.Ф. Лазарєв Математичні моделі та методи теоретичного дослідження стаціонарних лінійних динамічних систем / конспект лекцій. - К.: КПІ, 1991. - 156с.
12 Ю.Ф. Лазарєв Методи теоретичного дослідження нелінійних і нестаціонарних динамічних систем / конспект лекцій. - К.: КПІ, 1991. - 180с.
13 Ю.Ф. Лазарев Методические указания по курсу "Теория колебаний и основы виброзащиты приборов". - К.: КПИ, 1981. - 60с.
14 Ю.Ф. Лазарев Методические указания к контрольным заданиям по курсу "Теория колебаний и основы виброзащиты приборов". - К.: КПИ, 1981. - 68с.
15 Ю.Ф. Лазарев Задания к самостоятельной работе по дисциплине "Математические модели электромеханических систем". - К.: КПИ, 1991. - 36с.
16 Б.Б. Юфимович Введение в динамику подвижных объектов, глава 1, "Кинематика системы твердых тел" (конспект лекций). - К.: КПИ, 1969. - 80с.
17 Б.Б. Юфимович Введение в динамику подвижных объектов, глава 2, "Методы составления дифференциальных уравнений" (конспект лекций). - К.: КПИ, 1969. - 80с.
18 Б.Б. Юфимович Введение в динамику подвижных объектов, глава 3, "Движение тела в жидкости" (конспект лекций). - К.: КПИ, 1971. - 50с.
19 Б.Б. Юфимович Введение в динамику подвижных объектов, глава 4, "Приближенная теория гироскопических явлений" (конспект лекций). К.: КПИ, 1971. - 28с.
20 П.М. Бондарь Методические указания по курсу "Гироскопические приборы". - К.: КПИ, 1975.
21 А.А. Одинцов,
М.А. Павловский,
Г.Ф. Бублик,
В.С. Евгеньев,
П.М. Бондарь
Теория гироскопов и гироскопических приборов / практикум. - К.: "Вища Школа", 1976. - 262с.
22 М.А. Павловский,
В.Е. Петренко
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Теория гироскопов". - К.: КПИ, 1978. - 58с.
23 О.Ф. Бойчук,
В.С. Евгеньев,
Л.М. Рыжков,
Ш.Ф. Чарышев
Методические указания к изучению курса теоретической механики "Специальные параметры в кинематике твердого тела". - К.: КПИ, 1982, - 60с.
24 Ю.Ф. Лазарев Методические указания по курсу "Теория гироскопов", раздел "Уравновешенный симметричный гироскоп", КПИ, 1981 (3 п.л.)
25 Ю.Ф. Лазарев Методические указания по курсу "Теория гироскопов", раздел "Гиромаятник", КПИ,1981 (3 п.л.)
26 Ю.Ф. Лазарев Методические указания по изучению дисциплины "Теория гироскопов", раздел "Гироскоп в кардановом подвесе на неподвижном основании", КПИ, 1985г. (4 п.л.)
27 Ю.Ф. Лазарев Методические указания по изучению дисциплины "Теория Гироскопов" раздел "Гироскоп в кардановом подвесе на подвижном основании", КПИ, 1986г. (4 п.л.)
28 А.А. Одинцов,
Ю.Ф. Лазарев
Методические указания по изучению дисциплины "Гироскопические приборы и устройства", раздел "Анализ погрешностей гироскопов направления и гирокомпасов", КПИ,1986г. (4 п.л.)
29 А.А. Одинцов,
Ю.Ф. Лазарев
Гироскопические приборы курса (учебное пособие). - К.: КПИ, 1980. - 110с.
30 М.А. Павловский Теория гироскопов / учебник. - К.:КПИ, 1986. - 304с.
31 Ю.Ф. Лазарев,
П.М. Бондарь
Методические указания по решению задач кинематики гироскопических устройств. - К.:КПИ, 1985. - 68с.
32 П.М. Бондарь,
Ю.Ф. Лазарев
Методические указания по составлению дифференциальных уравнений движения гироскопических систем. - К.: КПИ, 1985, - 84с.
33 Ю.Ф. Лазарев,
П.С. Мироненко
Методические указания к решению задач по курсу "Теория гироскопов". - К.: КПИ, 1989, - 80с.
34 Ю.Ф. Лазарєв Запитання, завдання та опорні сигнали з курсу "Теорія гіроскопів" / роздатковий матеріал. - К.:КПІ, 1993. - 48с.
35 Ю.Ф. Лазарев Выпрямительный эффект в прикладной теории гироскопов / уч. пособие. - К.: КПИ, 1987. - 94с.
36 А.А. Одинцов Теория и расчет гироскопических приборов / учебник. - К.: Вища школа, 1985. - 386с.
37 М.А. Павловский,
В.Е. Петренко
Виброустойчивость гироприборов. - К.: Вища школа, 1982. - 172с.
38 М.А. Павловский,
А.В. Збрудский
Динамика роторных вибрационных гироскопов. - К.: Вища школа, 1984. - 191с.
39 А.О. Одинцов Динамічно настроювані гіроскопи: Навч. Посібник. - К.: НМКВО, 1992. - 68с. - Рос.
40 А.О. Одинцов Комплексовані безплатформові системи орієнтації. Навч. Посібник - К.: ІСДО, 1993. -48с. Рос. Мовою.
41 А.А. Одинцов Методические указания по проектированию гироскопических интеграторов линейных ускорений. К.: КПИ, 1981. - 51с.
42 А.А. Одинцов Компенсационные гиротахометры (учебное пособие), КПИ, 1970.
43 Б.Б. Самотокин Вопросы анализа и синтеза систем автоматического управления подвижными объектами (учебное пособие), изд. КПИ, 1974г.
44 А.О. Одинцов,
С.В. Тарнавський
Гіроскопічні прилади та системи орієнтації космічних апаратів. - К.: ІСДО, 1993. -72с. - Рос. Мовою
45 А.А. Одинцов,
В.В. Мелешко
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Теория и расчет гироскопических приборов". - К.: КПИ, 1984. - 35с.
46 А.А. Одинцов Комплексовані безплатформові системи орієнтації / Навч. Посібник. - К.: ІСДО, 1993. - 48с. Рос. мовою
47 А.А. Одинцов,
С.А. Рыжкова,
В.А. Степанов
Методические указания к домашним заданиям по курсу "Теория и расчет гироскопических приборов". - К.: КПИ, 1983. - 60с.
48 В.А. Джокло Методические указания к проектированию гироскопических систем стабилизации и слежения, раздел "Одноосные гиростабилизаторы", КПИ, 1981г. (2,33 п.л.)
49 Б.Б. Самотокин,
В.В. Мелешко,
Ю.В. Степанковский
Навигационные системы / учебник. - К.: Вища школа, 1986. - 384с.
50 Б.Б. Самотокин Методические указания к изучению инерциальных навигационных систем, часть 1. "Принципы построения инерциальных навигационных систем". - К.: КПИ, 1980. (2,33 п.л.)
51 Б.Б. Самотокин Методические указания к изучению инерциальных навигационных систем, часть 2. "Погрешности ИНС и способы их уменьшения". - К.: КПИ, 1980. (3,03 п.л.)
52 В.В. Мелешко Методические указания к изучению курса "Навигационные приборы и системы", "Введение. Навигационные поля земли", К.: КПИ, 1983. (4 п.л.)
53 В.В. Мелешко Методические указания к изучению курса "Навигационные приборы и системы", часть 1 "Астронавигационные приборы", К.: КПИ, 1980. (4 п.л.)
54 В.В. Мелешко Методические указания к изучению курса "Навигационные приборы и системы", раздел "Радионавигационные системы", К.: КПИ, 1981. (3 п.л.)
55 В.В. Мелешко Методические указания к изучению курса "Навигационные приборы и системы", раздел "Гидроакустические навигационные приборы", К.: КПИ, 1983. (2,94 п.л.)
56 В.В. Мелешко Методические указания к выполнению лабораторных работ. Раздел "Акселерометры"- К.: КПИ, 1987. - 36с.
57 В.В. Мелешко Методические указания к расчетно-графической работе по курсу "Навигационные системы". - К.: КПИ, 1990. - 36с.
58 В.В. Мелешко Методические указания к самостоятельной работе по курсу "Навигационные системы". Раздел "Моделирование ИНС полуаналитического типа"- К.: КПИ, 1991. - 64с.
59 В.В. Мелешко Инерциальные навигационные системы. Начальная выставка. - К.:"Корнейчук", 1999. -160с.
60 Е.И. Вдовин Методические указания к изучению материала лекций по курсу "АУПО", раздел "Неуправляемое движение объектов". - К.: КПИ, 1985. - 84с.
61 Е.И. Вдовин Методические указания к изучению курса "Стабилизация и амортизация оптических приборов". - К.: КПИ, 1984. - 60с.
62 П.М.Бондарь, Ю.В.Степанковский Физические основы ориентации и навигации. Ч. 1. Физические поля Земли. - К.:"Корнейчук", 2002. - 104с.

 

ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ
1 П.С. Мироненко,
П.М. Бондар
Завдання до виконання практичних робіт з курсу "Прикладна механіка", розділ "Теорія механізмів і машин". К.: НТУУ "КПІ", 1998. - 20с.
2 В.В. Кудрявцев,
Ю.Н. Рудык
Методические указания к изучению курса "Проектирование гироскопических приборов и устройств", раздел "Электролитические датчики угла". - К.: КПИ, 1980. - 48с.
3 П.М. Бондарь,
И.И. Резников
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Расчет и конструирование элементов точных приборов". - К.: КПИ, 1985. - 56с.
4 В.В. Кудрявцев Методические указания к изучению курса "Проектирование, конструирование и испытание гироприборов", раздел "Контурные схемы". - К.: КПИ, 1986. - 20с.
5 В.В. Кудрявцев,
И.Е. Глазунов
Методические указания по курсу "Проектирование, конструирование и испытания гироскопических устройств", раздел "Гиромоторы". - К.: КПИ, 1983. - 44с.
6 В.В. Кудрявцев Методические указания к изучению курса "Проектирование, конструирование и испытание гироприборов", раздел "Шарикоподшипниковые опоры гироприборов". - К.: КПИ, 1986. - 28с.
7 В.В. Кудрявцев Методические указания к изучению курса "Проектирование, конструирование и испытание гироскопических устройств", раздел "Демпфирующие устройства". - К.: КПИ, 1989. - 20с.
8 В.В. Кудрявцев,
В.Н. Попов
Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по разделу "Индукционные преобразователи углов поворота". - К.: КПИ, 1984. - 68с.
9 Ю.В. Степанковский Методические указания к изучению курса "Электрические микромашины и электроэлементы гироскопических устройств", раздел "Выбор электрических двигателей". - К.: КПИ, 1989. - 48с.
10 Е.В. Двойных Методические указания к самостоятельному изучению курса "Электроэлементы и электромашины бортовой автоматики", раздел "Электронные схемы управления электродвигателями постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов". - К.: КПИ, 1991. - 48с.
11 А.А. Одинцов Расчет гироскопических тахометров, тахоакселерометров, демпфирующих гироскопов (пособие по курсовому и дипломному проектированию), выпуск 1. К.: КПИ, 1966. - 140с.
12 А.А. Одинцов Гироскопические интеграторы линейных ускорений (учебное пособие), выпуск 2. - К.: КПИ, 1968. - 88с.
13 М.А. Павловский Влияние погрешностей изготовления и сборки гироприборов на их точность, Киев, изд-во Киевского университета, 1973г. - 193с.
14 А.А. Одинцов Гиромагнитные и гироиндукционные приборы курса / учебное пособие. - К.: КПИ, 1975. - 50с.
15 Е.В. Двойных Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по курсу "Приборы и устройства систем самонаведения". - К.: КПИ, 1978. - 32с.
16 Е.В. Двойных Методические указания к самостоятельному изучению курса "Приборы и устройства систем самонаведения". - К.: КПИ, 1988. - 56с.
17 Е.В. Двойных Методические указания к самостоятельному изучению курса "Приборы и устройства систем самонаведения", раздел "Оптико-электронные элементы приборов самонаведения" - К.: КПИ, 1989. - 68с.
18 Е.В. Двойных Методические указания к самостоятельному изучению курса "Приборы и устройства систем самонаведения", раздел "Гироскопический привод на основе трехстепенного электромеханического преобразователя". - К.: КПИ, 1991. - 52с.
19 В.А. Джокло Методические указания к проектированию гироскопических систем слежения и стабилизации. - К.: КПИ, 1975. - 66с
20 В.А. Джокло Методические указания к проектированию гироскопических систем стабилизации и слежения, раздел "Одноосные гиростабилизаторы". - К.: КПИ, 1981. - 39с
21 В.В. Мелешко Элементы коммутации и индикации. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов. - К.: КПИ, 1986. - 40с.
22 П.М. Бондар,
Н.І. Бурау
Методичні вказівки по розрахунку надійності бортових приладів і систем в курсовому і дипломному проектуванні. - К.: НТУУ "КПІ", 1998. - 25с.
23 Ю.В.Степанковский Преобразующие устройства приборов. ч.1. Силовые микромашины. К.: "Корнейчук", 2002. - 210с.
24 С.Ф.Петренко Пьезоэлектрический двигатель в приборостроении.К.: "Корнейчук", 2002. - 96с.

 

КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЕКТУВАННІ
1 В.Я. Гигняк Методические указания к лабораторным работам по курсу "Программирование и алгоритмические языки", КПИ, 1985г.
2 Ю.Ф. Лазарев,
Ю.В. Степанковский
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Вычислительная техника и программирование" в дисплейном классе на базе ЭВМ "Электроника МС 0202", КПИ, 1991г.
3 Ю.В. Степанковский Методические указания к изучению курса "Вычислительная техника и программирование", КПИ,1992г.
4 Т.Н. Бартновская,
В.Я. Гигиняк,
Ю.Н. Камаев,
Ю.Ф. Лазарев
Методические указания к курсовой работе по высшей математике, КПИ, 1983г. (3,15 п.л.)
5 Ю.Н. Камаев,
Ю.Ф. Лазарев
Методические указания к курсовому проектированию по курсу "Вычислительная техника в навигационных системах", КПИ, 1980г. (4,0 п.л.)
6 В.Я. Гигиняк Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Вычислительная техника в проектировании гироскопических устройств", КПИ, 1986г.
7 Ю.Ф. Лазарев,
Ю.Н. Камаев,
В.Я. Гигняк
Методические указания по моделированию поведения гироприборов на ЭВМ, КПИ, 1983г.
8 А.С. Довгополый,
В.Н. Федоров
Методические указания к изучению и самостоятельной работе по курсу "Теоретическая механика" раздел "Определение параметров колебаний механических систем с использованием ЭВМ", КПИ, 1987г.
9 Г.Ф. Бублик,
А. В. Королев,
И.П. Ченцов
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптимальное управление и идентификация динамических систем". - К.: КПИ, 1986. - 35с.
10 В.Я. Гигиняк Методические указания по изучению дисциплины "Вычислительная техника в системах управления". - К.: КПИ, 1985. - 50с.
11 В.Я. Гигиняк Методические указания к изучению курса "Вычислительная техника в проектировании гироскопических устройств". - К.: КПИ, 1986. - 60с.
12 В.С. Евганьев,
Т.Н. Бартновская,
И.Н. Любченко,
В.Б. Ларин
Методические указания по численному решению уравнений движения механических систем. К.: КПИ, 1979. - 88с.
13 В.Я. Гигиняк,
Ю.Ф. Лазарев,
И.П. Ченцов
Методические указания по использованию математического обеспечения на ЭВМ в прикладной гироскопии. - К.: КПИ, 1984. - 56с.
14 П.М. Бондарь,
В.И. Коваль
Одноосные силовые гиростабилизаторы. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Гироскопические системы стабилизации и слежения". - К.: КПИ, 1986. - 43с.
15 Ю.Ф. Лазарев,
П.С. Мироненко,
В.Н. Федоров
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Теория колебаний и основы виброзащиты гироприборов". - К.: КПИ, 1989. - 72с.

 

ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ
1 П.С. Мироненко,
П.М. Бондар
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Прикладна механіка", розділ "Теорія механізмів та машин". - К.: НТУУ "КПІ", 1998. - 24с.
2 П.С. Мироненко,
П.М. Бондар
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи конструювання елементів приладів". - К.: НТУУ "КПІ", 1998. - 22с.
3 А.А. Одинцов Проектирование электроэлементов гироскопических устройств. - М.: Высшая школа, 1962. - 190с.
4 В.В. Кудрявцев,
А.А. Одинцов
Руководство к лабораторным работам по курсу : "Элементы гироскопических приборов и устройств", часть 1. - К.: КПИ, 1969. - 72с.
5 В.В. Кудрявцев,
А.А. Одинцов
Руководство к лабораторным работам по курсу : "Элементы гироскопических приборов и устройств", часть 2. - К.: КПИ, 1969. - 27с.
6 В.В. Кудрявцев Методические указания к лабораторным работам по курсу "Проектирование гироскопических приборов и устройств". - К.: КПИ, 1979. - 56с.
7 В.В. Кудрявцев Методические указания к лабораторным работам по курсу "Электромагнитные элементы приборов". - К.: КПИ, 1979. - 48с.
8 П.М. Бондарь Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Расчет и конструирование элементов точных приборов". - К.: КПИ, 1980. - 42с.
9 Ю.В. Степанковский Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу "Электрические микромашины и электроэлементы гироскопических устройств". - К.: КПИ, 1985. - 48c.
10 В.В. Кудрявцев,
Ю.В. степанковский,
Г.В. Войтулевич
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Электрические микромашины и электроэлементы гироустройств", раздел "Электрические микромашины" часть 1. - К.: КПИ, 1990. - 60с.
11 Е.И. Вдовин Методические указания к лабораторным работам по курсу "Электромагнитные элементы приборов". - К.: КПИ, 1979. - 46с.
12 А.А. Одинцов,
М.А. Павловский,
С.Л. Рябыкин,
Г.Ф. Бублик,
В.С. Евгеньев
Гироскопические приборы, часть 1. - К.: КПИ, 1970.
13 А.А. Одинцов,
Е.Е. Белянин,
Б.Б. Самотокин,
В.В. Кудрявцев,
П.М. Бондарь,
В.А. Джокло
Гироскопические приборы, часть 2. - К.: КПИ, 1970.
14 А.А. Одинцов,
В.С. Евгеньев,
К.Г. Алексеенко
Инструкции к лабораторным работам по курсу "Теория и расчет гироприборов", часть 1 "Курсовые гироскопы". - К.: КПИ, 1972. - 86с.
15 А.А. Одинцов,
В.С. Евгеньев,
К.Г. Алексеенко,
П.М. Бондарь
Инструкции к лабораторным работам по курсу "Теория и расчет гироприборов", часть 2 "Гировертикали". - К.: КПИ, 1972. - 86с.
16 А.А. Одинцов,
В.С. Евгеньев
Инструкции к лабораторным работам по курсу "Теория и расчет гироприборов", часть 3 "Измерительные приборы". - К.: КПИ, 1972. - 86с.
17 А.А. Одинцов,
В.С. Евгеньев,
М.А. Павловский
Инструкции к лабораторным работам по курсу "Теория и расчет гироприборов", часть 4 "Гирокомпасы и курсовые системы". - К.: КПИ, 1973. - 92с.
18 А.А. Одинцов,
П.М. Бондарь
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Теория и расчет гироприборов". - К.: КПИ, 1977. - 90с.
19 В.Н. Федоров Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Теория и расчет гироскопических приборов", раздел "Приборы курса". - К.: КПИ, 1986. - 52с.
20 А.А. Одинцов Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Теория и расчет гироскопических приборов", раздел "Гироскопические измерительные преобразователи". - К.: КПИ, 1987. - 60с.
21 А.А. Одинцов Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Теория и расчет гироскопических приборов", раздел "Гирокомпасы". - К.: КПИ, 1987. - 56с.
22 Б.Б. Самотокин,
В.В. Мелешко,
Е.И. Вдовин,
Е.К. Кундеревич
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Автоматическое управление подвижными объектами". К.: КПИ, 1976. - 70с.
23 Е.И. Вдовин Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Автоматическое управление подвижными объектами", раздел "Автопилоты и автоматы управления". - К.: КПИ, 1978. - 88с.
24 Е.И. Вдовин Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Автоматическое управление подвижными объектами", раздел "Комплексные бортовые системы управления". - К.: КПИ, 1979. - 68с.
25 Е.И. Вдовин Описание автопилота АП-5-2М (Руководство к лабораторным работам). - К.: КПИ, 1968. -52с.
26 Г.Ф. Бублик Принцип действия и устройство автопилота АП-6Е (Руководство к лабораторным работам). - К.: КПИ, 1967. - 63с.
27 Г.Ф. Бублик Принцип действия и устройство автопилота АП-15 (Руководство к лабораторным работам). - К.: КПИ, 1967. - 42с.
28 Е.И. Вдовин Описание автомата парирования АП-106М (Руководство к лабораторным работам). - К.: КПИ, 1968. - 28с.
29 В.О. Островский Следящие системы гироскопических устройств, выпуск первый "Схемы и элементы". - К.: КПИ, 1969. - 110с.
30 П.М. Бондарь,
В.А. Джокло,
А.А. Одинцов,
В.О. Островский
Руководство к лабораторным работам по курсу "Следящие системы гироскопических устройств". - К.: КПИ, 1970. - 106с.
31 В.А. Джокло,
И.И. Кудин
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Гироскопические системы стабилизации и слежения". К.: КПИ, 1979. - 32с.
32 В.А. Джокло Методические указания к лабораторным работам по курсу "Гироскопические системы стабилизации и слежения". К.: КПИ, 1977. - 30с.
33 Б.Б. Самотокин,
В.В. Мелешко
Инструкции к лабораторным работам по курсу "Приборы и системы навигации". - К.: КПИ, 1973. - 80с.
34 В.В. Мелешко Методические указания к лабораторным работам по курсу "Приборы и системы навигации". К.: КПИ, 1978. - 60с.
35 В.В. Мелешко Методические указания к выполнению лабораторной работы "Автопрокладчик АП-5" по курсу "Навигационные приборы и системы". - К.: КПИ, 1989. - 22с.
36 Г.П. Гречка,
В.А. Канченко,
А.А. Одинцов
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Лазерные гироскопы", раздел "Исследование лазерных гироскопов". К.: КПИ, 1987. - 48с.
37 Г.П. Гречка,
В.А. Канченко,
А.А. Одинцов
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Лазерные гироскопы", раздел "Элементы лазерных гироскопов". К.: КПИ, 1987. - 52с.
38 П.М. Бондарь Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Гироскопические системы стабилизации и слежения". - К.: КПИ, 1989. - 56с